این جمله هشتگ اخیر پست های اینستاگرام شده.از صبح تووی دلم تکرارش می کنم.

این همه آدم تووی کشورم هست که از اینکه از غم مادر نمرده اند شرمنده اند،ولی از اینکه هر روز با هزار و یک رفتار و گفتار اشتباه کاری می کنند که مادر از غصه هزار بار برای هر کدام شان بمیرد و زنده شود شرمنده نیستند،از شکستن دل اولاد مادر که بخاطر بد بودن ما در غیبت است،شرمنده نیستند...

مادر گوشش از این حرف ها پر است،کاش عمل کنیم!