داری دنبال چی می گردی؟

نگرد نیست،پیدا نمی کنی،حتی یه سرنخ کوچولو،یه نشونه،یه چیزی که خوش حالت کنه،یا مثلا یه چیزی که بهت بگه مهمی،یا مهم بودی،یا حداقل حداقلش بهت بگه :بودی!!!

آدرسو اشتباه اومدی...اونا خیلی وقته ازینجا رفتن،هیچ کسم نمیدونه کجا...میگن جفتشونم مردن،یه جوری مردن که انگار هیچوقت نبودن!

چشم انتظار نباش،برنمیگردن.

همه فراموش کردن،برو و به هرکسی رسیدی بگو دنبال فلانیام،ببین...اگه فکر نکنه دیوونه ای و واست طلب شفا نکنه شانس آوردی!!

حالا هم ماش ماش...انقدر مزاحم نشو...دیگه وقتشه واقعیتارو قبول کنی،

می فهمی که؟