گاهی این طوریه.ظهرا - وقتی همه چیز در گرمای تابستان به خواب رفته- دنیا رنگ دیگه ای میگیره ، شفاف میشه مثل یه رودخونه ، میفهمی که ؟ آدم میتونه تهشو ببینه...اونجا اون پایین ، کف رودخونه یه دنیای دیگست.

 

# بخشی از کتاب اسرار آمیز(!)  " مو مو "  _ نوشته ی میشائل انده ترجمه ی محمد زرین بال.