بعضی ها را دیده اید که خیلی ظاهر شیک و مرتبی دارند؟ادکلن شان از آن پونصد و خورده ای هاست و ساعت مچی ویولت می زنند.کفش شان همیشه برق می زند و وقتی کنار دست تان نشسته اند خیلی با اعتماد به نفس برایتان سخن رانی می کنند.شاید خیلی با سواد هستند یا ممکن است یک کالکشن بزرگ فیلم داشته باشند.بعضی آدم های جذاب و گیرا را دیده اید که با وجود همه ی فضایل شان شما دوست ندارید نزدیک شان باشید و حتی گاهی ناخواسته از اطرافشان پراکنده می شوید؟...آن هایی را می گویم که وقتی بهشان می رسید هیچ کدام از جذابیت های ظاهری و باطنی شان نمی تواند کمک تان کند تا بوی بد دهانشان را تحمل کنید!

تمام  یک و نیم متری محیط اطرافشان از غلظت بو سبز است و در آن لحظه حتی از دست ادکلن پونصد و خرده ای هم کاری برنمی آید. و بدتر از همه؟ اینکه به غیر از خودشان همه ی کسان و آشنایان از آن بوی سبز لعنتی خبر دارند؛ صرفا به روی خودشان نمی آورند ....می دانید؟فقط می خواستم بگویم آدم های متکبر هم دقیقا همین طوری هستند!

.

.

.

پاورقی: "تکبر" با "غرور" فرق دارد!