«اغلب بهترین قسمت های زندگی زمانی بوده اند که هیچ کاری نکرده ای و نشسته ای درباره ی زندگی فکر کرده ای.

منظورم این است که مثلا می فهمی همه چیز بی معناست.بعد به این نتیجه می رسی که خیلی هم نمی تواند بی معنا باشد،چون تو می دانی بی معناست و همین آگاهی تو از بی معنا بودن تقریبا معنایی به آن می دهد...میدانی منظورم چیست؟بدبینی خوش بینانه...»

 

 

 

-از کتاب عامه پسند نوشته ی چارلزبوفسکی-